Tag Archives: 1-O公投 1978年憲法 人民黨 加泰隆尼亞 加泰隆尼亞獨立 加泰隆尼亞社會主義共和國 工人社會黨 社會主義 總罷工 西班牙 警察暴力資本主義